SZOCIÁLPOLITIKAI INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Adatvédelmi irányelvek

Felhasználási és adatkezelési nyilatkozat


I. Általános rendelkezések

I.1. Az Üzemeltető személye

Jelen weboldalt a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Üzemeltető, székhely: 1138 Budapest, Váci út 191., cégjegyzékszám: 01 09 978791, adóigazgatási szám: 23808689-2-41) üzemelteti a www.nfszk.hu elérhetőségen.

I.2. A felhasználó

Felhasználó minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi.

I.3. A nyilatkozat hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási és adatkezelési nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya az Üzemeltető jelen weboldalhoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezeléseire terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a weboldalon megjelenő harmadik személyek szolgáltatásaihoz, kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen weboldalon található hivatkozás vezet.

Jelen nyilatkozat nem terjed ki az Üzemeltetővel egyéb szerződéses kapcsolatban állók adatait tartalmazó adatkezelésekre.

A Nyilatkozat módosításának jogát az Üzemeltető fenntartja. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatja a felhasználót a korábbi módosításokról. Az Üzemeltető a módosított Nyilatkozatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. Az Üzemeltető nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a felhasználóknak.

I.4. A weboldal célja

Jelen weboldal célja az Üzemeltető tevékenységének bemutatása valamennyi látogató számára, egyúttal tájékoztatás adása az Üzemeltető személyéről, tevékenységéről, az ezekre vonatkozó szabályokról. További célja az Üzemeltető, mint felnőttképzési intézmény által szervezett és megvalósított képzéseihez kapcsolódó tájékoztatás, illetve regisztráció.

I.5. Irányadó jogszabályok

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.);
 • A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 2013. évi L. törvény (továbbiakban: Ibtv.);
 • Az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv.


II. Adatkezelés

II.1. Az adatkezelés jogalapja és elvei

A személyes adatok kezelője az Üzemeltető. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása. Az érintettek a weboldal használatával, valamint az esetleges regisztrációval elfogadják a jelen Nyilatkozatot.

Jelen Nyilatkozat az érintett tájékoztatásának minősül.

Az Üzemeltető kizárólag az érintett által megadott, valamint az érintett weboldallal összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli. Az Üzemeltető törekszik az érintettek jogainak maradéktalan érvényesítésére.

Az Üzemeltető valamennyi személyes adatot abból a célból kezel, hogy a weboldal szolgáltatásait nyújtani tudja. Az Üzemeltető nem kezel olyan adatot, amely kezelése e cél eléréséhez nem szükséges.

Adatkezelés elvei:

 • személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető;
 • adatkezelés felvétele és kezelése tisztességes, és törvényes;
 • adatkezelés megfelel az adatkezelés céljának, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető;
 • adatok pontossága, teljessége, naprakészsége biztosított.

II.2. Adatkezelés helye, irányadó jog

A személyes adatok kezelése az Üzemeltető székhelyén, telephelyén, vagy az Üzemeltető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Üzemeltető hozza meg.

Az Üzemeltető magyar jogi személy, ennek megfelelően az adatkezelés helye Magyarország.

II.3. Regisztráció

A weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson a weboldalon keresztül, amelyek igénybe vétele regisztrációhoz kötött (képzések, pályázatok). A megadott adatok célja a regisztrációhoz kötött szolgáltatás nyújtása, az érintett azonosítása. A regisztráció során megadott adatokat az Üzemeltető kezeli.

II.4. A személyes adatok kezelésének célja és főbb szabályai

A regisztráció során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a felhasználóval való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően a weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá a felhasználók részére hírlevelek és képzési felhívások küldése. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik. Az Üzemeltető nem változtathatja meg a korábban már megadott adatokat. Az egyéb, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az Üzemeltető minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

II.5. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, adatok felhasználása

Az adatokhoz az Üzemeltető érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen a munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak. A kezelt adatokat az Üzemeltető csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt jogszabály kifejezetten előírja. Az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Üzemeltető döntéseinek végrehajtására jogosult, az Üzemeltető utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Üzemeltető felelősségét nem érinti. Az Üzemeltető a felhasználó által megadott adatokat a II/4. pontban foglaltaknak megfelelően használja fel. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.

II.6. Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető a megadott adatokat az Infotv. 17.§-ban foglaltaknak megfelelően törli. A felhasználó kérheti a weboldalhoz kapcsolódóan kezelt személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Üzemeltető rendszere öt munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható. Amennyiben a felhasználó és az Üzemeltető között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadóak. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Üzemeltető az adatokat kezelheti.


III. A felhasználókra irányadó szabályok

III.1. A felhasználó kötelességei és felelőssége

A felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Az Üzemeltető nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott. A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen; Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A felhasználó köteles különösen:

 • Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
 • Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl az Üzemeltető további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja. A felhasználók a regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében. Jelen pontban írt korlátozások az oldal valamennyi látogatójára vonatkoznak.

III.2. Eljárás a szabálysértő felhasználókkal szemben

Amennyiben a felhasználó a jelen Nyilatkozatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az Üzemeltető a felhasználó regisztrációját törölheti. Ebben az esetben a felhasználó regisztrációja megszűnik, és a jövőben az oldal szolgáltatásait nem veheti igénybe. Amennyiben a felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az Üzemeltető a felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől függetlenül tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja. Amennyiben a felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, az Üzemeltető az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez fűződő jogos érdekét bizonyítja.

III.3. Üzemeltető rendszerhasználatra vonatkozó felügyeleti jogköre

A weboldal az Ibtv. vonatkozó rendelkezései alapján 3-as szintű rendszernek minősül, ennek megfelelően felhasználó a weboldalt az alábbi rendszerhasználat szabályainak betartásával látogathatja:

 • a rendszer használatát az Üzemeltető felügyeli, figyeli, rögzíti, naplózza;
 • a felügyelet, adatrögzítés, naplózás megfelel az adatvédelmi szabályoknak
 • a rendszer jogosulatlan (jogszabályt sértő) használata tilos, és büntetőjogi vagy polgárjogi felelősségre vonással jár;
 • a rendszer használata egyben a felhasználó leírtakba történő beleegyezését is jelenti.


IV. Üzemeltető felelősségének kizárása

IV.1. A szolgáltatás folyamatossága

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az Üzemeltető nem szavatolja a weboldal elérésének szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. Az Üzemeltető a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

IV.2. Az oldalon közzétett információkért való felelősség

A Weboldalon közzétett információk nem minősülnek ajánlatnak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon megjelenő szolgáltatások ténylegesen elérhetők lesznek a jövőben. A Weboldalon közzétett információk megismerése nem váltja ki a szolgáltatások használatára, igénybe vételére vonatkozó hivatalos tájékoztatások megismerését, szakember segítségének igénybe vételét.


V. Jogérvényesítés

V.1. Az Üzemeltetőhöz benyújtott kifogás

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Üzemeltető a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja. A kifogást az Üzemeltető I/1. pont szerinti elérhetőségeire kell elküldeni.

V.2. A jogérvényesítés egyéb módjai

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

 • Panaszával fordulhat közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki a panaszt az V/1. pont szerint kivizsgálja;
 • Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Adatkezelő 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;
 • Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz;
 • Bírósági úton érvényesítheti igényét.